Error
  • Error loading feed data

Research Forum

กองส่งเสริมงานวิจัย จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความสนใจขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมุ่งให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

research forum

 

 

วิทยากร :
ผศ. วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วัน เวลา และสถานที่ :
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556  เวลา 9:00 - 12:00 น.
ห้องเรียน CEO-MBA 5403 อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมที่ กองส่งเสริมงานวิจัย
อาคาร 21 ชั้น 6  โทร. 6380-2

Share

TRAINING

 
 

Our SERVICEs

 
 

TECHNOLOGY

 
 

NEWS

 
 

TECHNIQUEs

 
 

FAQs

 
 
 

คู่มือ iTunes U

iTunes U ทำให้การรวบรวมสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อสร้างบทเรียนที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างบทเรียนในแบบฉบับของคุณเอง ที่นี่

Online Universities