คู่มือระบบ eClassroom

eClassroom-101

วิธีการใช้งานระบบ eClassroom เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งประกอบไปด้วย

  • การลงทะเบียนเมื่อใช้ระบบครั้งแรก
  • การขอเปิดรายวิชาใหม่
  • การกำหนดและยกเลิกรหัสการลงทะเบียนเข้าเรียน
  • การเปิดให้บริการลงทะเบียนเข้าเรียน
  • การส่งข้อความเพื่อติดต่อกับนักศึกษาในรายวิชา

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ eClassroom ได้ ที่นี่

การลงทะเบียนเมื่อใช้ระบบครั้งแรก

ในการเข้าใช้งานระบบ eClassroom อาจารย์จำเป็นจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องจากระบบ login ของ eClassroom จะใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับบัญชีผู้ใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกันกับการเข้าใช้งานระบบ UTCC Wifi

กรณีที่ท่านยังไม่มีบัญชี e-mail หรือลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อขอเปิดใช้บริการ e-mail หรือขอรหัสผ่านใหม่ ด้วยตนเองที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4 ในวันและเวลาทำการ

 

การขอเปิดรายวิชาใหม่

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว อาจารย์สามารถร้องขอเปิดรายวิชาหรือคอร์สเรียนสำหรับการสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้ดังนี้

*  Enrolment Key คือ รหัสที่กำหนดให้นักศึกษาใช้เพื่อการลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชา ขอให้ท่านกำหนดไว้เบื้องต้นในขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาใหม่ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้รายวิชาของท่านมีรหัสสำหรับการลงทะเบียนเข้าเรียน ท่านสามารถแก้ไขได้ตามรายละเอียดในขั้นตอนของการกำหนดและยกเลิกรหัสการลงทะเบียนเข้าเรียน ซึ่งอยู่ในหัวข้อถัดไป

* เมื่อท่านได้รับการอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนแล้ว รายวิชาของท่านจะปรากฏที่เมนู My Courses

 

การกำหนดและยกเลิกรหัสการลงทะเบียนเข้าเรียน

ท่านสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ในรายวิชาหรือคอร์สเรียน รวมทั้งการกำหนดหรือยกเลิกรหัสการลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาของท่านได้ โดยเข้าสู่คอร์สเรียนของท่านจากเมนู My Courses หรือเลือกที่ Main Menu > My courses แล้วเลือกรายวิชาที่ต้องการ

MyCourses

หมายเหตุ : รายวิชาที่ข้อความขึ้นเป็นสีฟ้า คือ รายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้ นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชานี้ได้จาก Course Search Tool
                     รายวิชาที่ข้อความขึ้นเป็นสีเทา คือ รายวิชาที่ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าเรียน นักศึกษาจะไม่สามารถค้นหารายวิชาดังกล่าวได้
                     จะมีเฉพาะอาจารย์ของรายวิชานี้เท่านั้นที่สามารถมองเห็นและเข้าไปจัดการข้อมูลของรายวิชาได้

 

เมื่อเข้าสู่หน้าของรายวิชาของท่านแล้ว ท่านสามารถกำหนดหรือยกเลิกรหัสการลงทะเบียนเข้าเรียนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Enrolment methords

 

  ขั้นตอนที่ 1 : ที่เมนู Administration > Course Administrator 
                         คลิกที่เครื่องหมาย หน้าเมนู Users
                         คลิกที่เครื่องหมาย หน้าเมนู Enrolment methods

 
  ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Self enrolment (Student) 

 

 

 

EditEnrolmentKey

 

 

ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดค่าต่างๆ ดังรูป

คลิกเลือกที่ Unmask เพื่อแสดง Enrolment Key ซึ่งท่านกำหนดไว้ในขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาใหม่

หากท่านไม่ต้องการใช้รหัสเพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนให้ ลบข้อความในส่วนของ Enrolment Key ออก ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องใช้ Enrolment Key 

 

ขั้นตอนที่ 4 : คลิกที่ Save changes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดให้บริการลงทะเบียนเข้าเรียน

เพื่อให้นักศึกษาสามารถมองเห็นคอร์สเรียน และสามารถค้นหารายวิชาของท่านได้จาก Course Search Tool ท่านจะต้องกำหนดให้คอร์สเรียนของท่านแสดงผล (Show) โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

Enrolment methords

 

 

 ขั้นตอนที่ 1 : เลือกที่ Administration > Course administration > Edit Settings

 

 

 

 

  

ขั้นตอนที่ 2 :  กำหนดค่าที่ Visible เป็น Show

ShowCourse

การส่งข้อความเพื่อติดต่อกับนักศึกษาในรายวิชา

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาของท่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนจากหน้าของแต่ละรายวิชา โดยเลือกที่ Navigation > Current course > [รหัสรายวิชา] > Participants 

SendMessage 

หากต้องการส่งข้อความ (Message) เพื่อแจ้งข่าวสารหรือติดต่อนักศึกษาในรายวิชา ท่านสามารถทำได้โดย

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกเลือก นักศึกษาที่ต้องการส่งข้อความ แล้วเลือกรายการ Send a message

ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Preview

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบข้อความท่ต้องการส่ง หากต้องการแก้ไขข้อความ คลิกที่ Update
                      หากต้องการส่งข้อความไปให้นักศึกษา คลิกที่ Send message

 

การลงทะเบียนวิชา eClassroom 101 เพื่อศึกษาวิธีการใช้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการศึกษาวิธีการใช้งานระบบ eClassroom เพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาด้วยตนเองได้ดังนี้

RegistorForSelfStudy

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกที่ Main Menu > Course Search Tool

ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์ข้อความค้นหาว่า " eClasroom " แล้วคลิกที่ปุ่ม Go

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่รายวิชา eClassroom 101- การใช้ระบบ eClassroom เบื้องต้นสำหรับอาจารย์

ขั้นตอนที่ 4 : คลิกที่ปุ่ม Enrol me

 

eClassroomPage

 

หากท่านมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ eClassroom สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกฝึกอบรมและเผยแพร่ฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน
อาคาร 9 ชั้น 5
หมายเลขโทรศัพท์ 6277 และ 6278

 

 

Share