การนำเสนอสารสนเทศ

จาก UTCC wiki
ข้ามไปยัง: นำทาง, สืบค้น
Presentation1.jpg

ความหมายของการนำเสนอ

คือ การสื่อสารโดยการพูด เพื่อถ่ายทอดข้อมูลหรือแนวคิดให้ผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ผู้พูดต้องการ หรือมีทัศนคติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้พูดตั้งใจไว้

เทคนิคการนำเสนอ

มีเทคนิคที่ควรรู้ ดังนี้

1. ผู้นำเสนอควรรู้และเข้าใจในเรื่องที่ตนเองจะพูดอย่างแท้จริง เพื่อให้เรื่องที่พูดดูน่าสนใจ โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเสริม
2. ฝึกซ้อมการพูดก่อนพูดจริง อย่างน้อย 2-3 ครั้ง และอาจใช้การบันทึกวิดีทัศน์หรือเสียงของตนเอง เพื่อรู้ถึงข้อดี ข้อเสีย เพื่อการปรับปรุงการพูดให้ดียิ่งขึ้น
3. ตรวจอุปกรณ์และเครื่องมือทุกอย่างก่อนการเริ่มนำเสนอจริง ตรวจสอบไฟในห้องก่อน เพื่อมั่นใจว่ารู้วิธีทำให้ไฟสลัวเพื่อให้ผู้ฟังมองสไลด์ได้อย่างชัดเจน หรือหากมีการใช้วิดีทัศน์ช่วยในการนำเสนอต้องตรวจสอบภาพและเสียงว่าชัดเจนและดังพอสมควรหรือไม่
4. นำเสนอประเด็นหลักๆ เพียง 3-4 ประเด็น เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาและจับประเด็นได้มากกว่าการพูดหลายประเด็นเกินไป
5. การใช้ PowerPoint ช่วยในการนำเสนอ มีสิ่งที่ควรรู้ ดังนี้
5.1 เลือก Template ของ PowerPoint ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้ฟัง
5.2 พื้นหลังของ PowerPoint ควรเป็นสีอ่อนดีกว่าการใช้สีขาวล้วนและใช้ตัวอักษรสีเข้ม หรือหากใช้พื้นหลังสีเข้มก็ควรใช้ตัวอักษรสีอ่อน และควรเลือกโทนสีให้สอดคล้องกัน
แต่นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ควรใช้สีที่ดูมีชีวิตชีวา การเลือกใช้แบบตัวอักษร กราฟฟิกและพื้นหลังที่มีความแตกต่างกันอย่างสะดุดตาจะช่วยให้การถ่ายทอดสารและอารมณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.3 สร้างเนื้อหาให้ดูง่าย ด้วยการใส่หัวข้อย่อย (Bullet) หน้าข้อความสำคัญ และไม่ควรใช้หัวข้อย่อยเกินกว่า 4 ข้อต่อหนึ่งสไลด์
5.4 ควรเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย และหลีกเลี่ยงการใช้ฟอนต์แบบลายมือ นอกจากนั้นไม่ควรใช้ฟอนต์ประกอบกันในสไลด์เกิน 2 แบบ โดยแบบแรกใช้กับหัวเรื่อง (Title) ส่วนอีกแบบใช้กับข้อความเนื้อเรื่อง และขนาดไม่ควรเล็กกว่า 32 pt
5.5 แต่ละบรรทัดไม่ควรใช้คำเกิน 5 คำ และแต่ละสไลด์ไม่ควรมีข้อความเกิน 5 บรรทัด
5.6 ใช้ตัวเลขให้น้อยที่สุดบนสไลด์ หากมีตัวเลขและสถิติที่เข้าใจยากต้องนำเสนอ ควรจะลองใช้การฟฟิกหรือรูปภาพเพื่อนำเสนอประเด็นดังกล่าว เช่น พูดถึงอัตราการเกิดของประชากรโลก อาจใช้ภาพเด็กแรกเกิดมาช่วยในการอธิบาย เป็นต้น และแจกเอกสารที่ให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดหลังจากสิ้นสุดการพูด
5.7 อย่าพูดตาม PowerPoint เพราะจะทำให้ผู้ฟังเบื่อ โรเบอร์ตา พรีสกอตต์ จาก The Prescott Group บริษัทที่ปรึกษาเรื่องการสื่อสารในรัฐคอนนเคติคัต (อ้างถึงใน วูโอริโอ, 2556) กล่าวว่า “แม้ว่าคุณจะใช้ PowerPoint แต่คุณก็ยังต้องสบตากับผู้ชมด้วย เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูด้านหลังของคุณ” (ย่อหน้า 7)
5.8 ควรเว้นระยะสักครู่เมื่อขึ้นสไลด์หน้าใหม่เพื่อให้ผู้ฟังมีโอกาสอ่านและคิดตามก่อน จากนั้นจึงค่อยอธิบาย
5.9 พักหน้าจอบ้าง เพื่อให้ผู้ฟังได้มีช่วงเวลาพักสายตา และช่วยให้เกิดการเพ่งเล็งความสนใจไปที่การสนทนาระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้การอภิปรายภายในกลุ่มหรือการถาม-ตอบและการสนทนาอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.10 ใส่ภาพและกราฟฟิกอื่น ๆ เพิ่มเติมลงไป เพื่อความหลากหลายและดึงดูดสายตา รวมถึงวิดีโอด้วย
5.11 แจกเอกสารในตอนท้ายสุด ไม่ใช่ในระหว่างการนำเสนอ นอกเสียจากว่าการให้พวกเขาได้อ่านรายละเอียดในเอกสารไปด้วยและฟังไปด้วยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ดังนั้นรอให้การบรรยายจบก่อนดีกว่าแล้วค่อยแจกเอกสาร
5.12 ตรวจทานให้ดีก่อนนำเสนอ โดยลองสมมุติว่าตนเป็นผู้ฟัง หากมีจุดไหนที่ไม่น่าสนใจ หรือฟังแล้วงุนงง ก็ให้ทำการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การนำเสนองานทั้งหมดมีคุณภาพที่ดีขึ้น
6. การใช้แผนภาพและกราฟฟิกในการนำเสนอ แผนภาพต้องเข้าใจได้ง่าย และกราฟฟิกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้พูดกล่าว
7. สบตาผู้ฟังในขณะที่พูด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอให้เหมาะสมกับสถานการณ์
8. ประเมินผลการพูดในแต่ละครั้ง อย่าคิดเข้าข้างตนเองว่าพูดดีแล้วหรือให้อภัยตนเองอยู่เสมอว่าด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างทำให้พูดได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ควรสำรวจการพูดของตนเองแต่ละครั้งเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
สรุป คือ การเป็นผู้นำเสนอที่ดีนั้นจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องที่ตนเองจะพูด นำเสนอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นอย่างสั้นกระชับและสามารถดึงดูดผู้ฟังได้ โดยมีการใช้เทคโนโลยี เช่น PowerPoint ช่วยในการนำเสนอ

บรรณานุกรม

minimalism. (ม.ป.ป.). 10 เทคนิคการนำเสนอ [บล็อก]. สืบค้นจาก http://blog.eduzones.com/poonpreecha/102044

วูโอริโอ, เจ. (2556). 10 เคล็ดลับในการนำเสนองานด้วย PowerPoint. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2556, จาก http://www.microsoft.com/business/th- th/Content/Pages/article.aspx?cbcid=68&listid=6b425875-abcf-4f12-abee-3845b43bdc6f

เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ