คณะวิศวกรรมศาสตร์

จาก UTCC wiki
ข้ามไปยัง: นำทาง, สืบค้น

ความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยระยะแรกเปิดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชาคือ


ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติจากทบวงวิทยาลัย ให้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่


ในปี 2546 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นมิติใหม่ของภาคการศึกษาและเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี


นอกจากนั้นเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต ที่เน้นการทำวิจัย ไม่มี Course work ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ได้แก่


ในปี พ.ศ. 2546 คณะได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในทุกสาขาวิชาให้ทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นยังเสริมวิชาบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นงานบริหาร นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนหลักสูตรร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีจุดเด่นที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งภาพรวมและเน้นถึงความรู้ในเชิงปฏิบัติในระดับโรงงานอย่างแท้จริง ได้แก่ หลักสูตร

  • ปริญญาโทธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEOMBA)


ในปี พ.ศ. 2547 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต "วิศวกร CEO" โดยการเพิ่มชุดวิชาบริหารจัดการ และการตลาดแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เลือกเรียนวิชาโทจำนวน 5 วิชานอกคณะ เพื่อให้การเรียนตรงกับความสนใจของตนเอง หรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ เช่น โทภาษาจีน โทภาษาอังกฤษ โทภาษาญี่ปุ่น โทเศรษฐศาสตร์ โทบริหารธุรกิจ โทนิติศาสตร์ โทนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

ตราสัญลักษณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

Logo1.gifLogo2.gifLogo3.gifLogo4.jpg

ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีอดีตจนถึงปัจจุบัน

เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ